ЛОЯЛНА ПЛАТФОРМА ЗА 2024 ГОДИНА

Правила на играта

ПРАВИЛА ЗА ИГРАТА „ЛОЯЛНА ПЛАТФОРМА SVR“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 Играта се организира под името „ЛОЯЛНА ПЛАТФОРМА SVR ”.

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България.

Срок на играта: 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

Съдържанието на тези правила е достъпно в интернет, на адрес https://loyalty-svr.bg/, в периода на организиране на играта, считано от откриването й до 31.12.2024 г.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.

Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756 София, район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12 с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.

2. Участници в играта

 В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка на продукти на марката SVR по техен избор, на стойност, не по-малка от определената за съответното ниво награда.

2. При покупка на поне един продукт на марката SVR по негов избор, извършена в периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. участникът следва да регистрира профил, като попълни име, фамилия и телефон за контакт на регистрационната бланка, налична в интернет, на адрес https://loyalty-svr.bg/. След успешна регистрация на профил, участникът следва да прикачи в обозначеното за това поле в профила сканирано копие на един или повече броя касова бележка за покупка, на което да има видими дата, номер на бележката и покупка на продукт от марката SVR или имейл за потвърждение на онлайн поръчка. Една касова бележка или имейл за потвърждение на онлайн поръчка дава право на едно участие в играта, независимо дали в касовата бележка или онлайн поръчката е обозначена покука на един или на повече от един продукт на марката SVR. При налични повече закупени продукти на една касова бележка и в онлайн поръчката, участникът може да заличи визуализацията на закупените продукти, които не са от марката SVR.

При достигане на минималната сума за едно от трите нива награди, участникът има право да избере една от предложените награди, за чието спечелване ще участва в томбола. С една касова бележка или имейл за потвърждение на онлайн поръчка участникът може да участва само в едно ниво за една награда. В едно ниво участникът може да участва с повече от една касова бележка и имейли за потвърждение на онлайн поръчки.

При избор на продукт от по-ниско ниво участникът се отказва от участие със същите касови бележки и онлайн покупки за по-високите нива. Например, при закупени продукти над 100 лв. и избрана награда от същото ниво, участникът се отказва от участие със същите касови бележки или онлайн покупки за награда от нивата с покупки на стойност над 150 и над 250 лв.

Един и същ участник може да участва повече от един път за награда от всяко ниво, при условие, че регистрира уникални касови бележки или онлайн покупки, общата сума на които отговаря на минималната необходима сума за нивото.

3. Наградите в играта са общо 50 броя за всички нива от играта. Възможните награди са следните:

Стойност на закупените продукти на SVR по нива:

Над 100,00 лв. 

 • HYDRALIANE Интензивно хидратиращ, обогатен крем за суха кожа, 40 мл
 • XERIAL 40 Възстановяващ гел за увредени нокти,10 мл
 • SPIRIAL VEGETAL Дезодорант против изпотяване БЕЗ АЛУМИНИЕВИ СОЛИ с 48-часова ефективност, 75 мл
 • PALPEBRAL Спирала за изразителни мигли срещу дразнене, 9 мл

 Над 150,00 лв. 

 • CICAVIT Силиконов гел против белези и сърбеж, 15 г
 • PHYSIOPURE Мека почистваща гел-пяна, 55 мл
 • TOPIALYSE Възстановяващ бариерен крем против дразнене и сърбеж, 50 мл
 • SENSIFINE AR Успокояващ, интензивно хидратиращ крем против зачервявания, 40 мл

 Над 250,00 лв.

 • [C20]BIOTIC Регенериращ озаряващ крем, 50 мл
 • DENSITIUM Ултра подхранващ крем с лифтинг и анти-ейдж ефект, 50 мл
 • AMPOULE[SPF30] Концентрат за защита в града, spf30 коригира бръчките, кафявите петна, 30 мл
 • DENSITIUM 3 в 1 ефект – против бръчки, увиснала и суха кожа. за лице и шия, 2 х15 мл

   

4. Личните данни, свързани с участие в играта (име и телефонен номер) ще бъдат съхранявани за срок до 14 дни след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени. Личните данни на спечелилите участници ще бъдат съхранявани за счетоводни и данъчни цели за срок 10 години, считано от 01.01.2024 г., след което ще бъдат унищожени.

5. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Организаторът ще се свързва със спечелилите и наградите ще бъдат изпращани по време на целия период на кампанията. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.

6. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.

7. Всеки участник има право по всяко време да заяви отказ от по-нататъшно участие в играта чрез интернет, на адрес https://loyalty-svr.bg/.

 8.  Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Организаторът не носи отговорност за осъществяване на контакт със спечелил участник при липсващи или попълнени некоректни данни в регистрационната бланка за участие или при посочен неточен адрес за доставка.

2. В случай че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.

3. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от „Софарма Трейдинг“ АД (администратора), ЕИК 103267194, адрес: гр. София, ул. “Лъчезар Станчев“№ 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, телефон за контакт +359 2 8133 660, имейл адрес office@sopharmatrading.bg.

 2. Личните данни, свързани с участие в играта (име, телефонен номер и адрес) ще бъдат обработвани с цел установяване на контакт с печелившите участници и предоставяне на обявената награда. Обработването на предоставените лични данни се осъществява на основание съгласие на участника.

3. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели, освен ако предоставянето им не е обусловено от изпълнението на императивни нормативни разпоредби. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходното изречение, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.

4. Личните данни, свързани с участие в играта (име и телефонен номер) ще бъдат съхранявани за срок до 14 дни след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени. Личните данни на спечелилите участници ще бъдат съхранявани за счетоводни и данъчни цели за срок 10 години, считано от 01.01.2024 г., след което ще бъдат унищожени.

5. Всеки участник има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

6. Всеки участник има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Всеки участник има право на жалба до надзорен орган. За Република България надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.

7. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в играта. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да вземе участие в играта.

VI. РАЗНИ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При не постигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд в гр. София.

2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра.

3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им интернет, на адрес https://loyalty-svr.bg/.